Na So Watt (2014)

Installation, Teilnahme Ausstellung BBK„Na So Watt“, Museum Kalkar, Museum Brüggen (D)